Viza të banorëve të përhershëm që rikthehen

Një banor i përhershëm (i quajtur banor i ligjshëm i përhershëm ose LPR) ose banor me status të kushtëzuar (CR), i cili ka mbetur jashtë Shteteve të Bashkuara për më shumë se një vit, ose përtej periudhës së vlefshmërisë i shenuar ne dokumentin e ashtuquajtur “Re-entry Permit”, do të kenë nevojë për një vizë të re imigruese për të hyrë në Shtetet e Bashkuara ku do ta vazhdojnë stausin e banorit të përhershëm. Ju mund të mësoni më shumë rreth Vizave të Banorëve të Përhershëm që Rikthehen në faqen elektronike usvisas.state.gov.