1140x450President Dwight Eisenhower stands for the opening prayer at the fourth National Prayer Breakfast in 1956.

Presidenti Dwight Eisenhower (në mes) në këmbë për lutjen në Mëngjesin e katërt kombëtar në vitin 1956. (© Fotografi të AP)

Presidenti Dwight Eisenhower (në mes) në këmbë për lutjen në Mëngjesin e katërt kombëtar në vitin 1956. (© Fotografi të AP)