Raporti mbi Trafikimin e Qenieve Njerëzore për vitin 2022

Më 19 korrik 2022, Sekretari i Shtetit Antony Blinken publikoi Raportin mbi Trafikimin e Qenieve Njerëzore për vitin 2022. Raporti vjetor mbi trafikimin e qenieve njerëzore i Shteteve të Bashkuara ofron një përmbledhje gjithëpërfshirëse të përpjekjeve kundër trafikimit në nivel global, duke vlerësuar objektivisht 188 qeveri, përfshirë Shtetet e Bashkuara, dhe angazhimin e tyre për të mposhtur të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore.

Mësoni më poshtë se ku qëndron Maqedonia e Veriut në përpjekjet e saj për t’i dhënë fund trafikimit të qenieve njerëzore.

Klikoni këtu për të shkarkuar falas Raportin mbi Trafikimin e Qenieve Njerëzore.

– – – – –

MAQEDONIA E VERIUT (Niveli 2)

Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit por po bën përpjekje të konsiderueshme për ta bërë këtë.  Qeveria në përgjithësi bëri përpjekje të shtuara krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit, duke marrë parasysh ndikimin e pandemisë KOVID-19 në kapacitetin e saj kundër trafikimit; prandaj Maqedonia e Veriut mbeti në Nivelin 2.  Këto përpjekje përfshinin ndjekjen penale të më shumë të pandehurve dhe zbatimin e qasjeve të përqendruara tek viktimat për të zvogëluar ri-traumatizimin për viktimat fëmijë.  Qeveria identifikoi dukshëm më shumë viktima dhe rriti përpjekjet e përgjithshme parandaluese, të tilla si miratimi i Strategjisë Kombëtare 2021-2025 dhe Planit Kombëtar të Veprimit (PKV) dhe duke kërkuar reagime dhe rekomandime nga të mbijetuarit e trafikimit për PKV dhe përpjekje të tjera kundër trafikimit.  Sidoqoftë, qeveria nuk i përmbushi standardet minimale në disa fusha kryesore.  Qeveria dënoi më pak trafikantë dhe policisë vazhdoi t’i mungojnë fondet dhe pajisjet e duhura për të kryer hetime proaktive.  Në mënyrë të ngjashme, Prokuroria e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (PKOK) nuk kishte burime të mjaftueshme, duke përfshirë staf dhe një sistem dixhital të menaxhimit të çështjeve, për të trajtuar të gjitha çështjet nën juridiksionin e saj.  Ndërsa qeveria riaktivizoi ekipet e lëvizshme, të cilat identifikojnë shumicën e viktimave të mundshme çdo vit, ajo nuk caktoi fonde për ekipet e lëvizshme megjithë premtimin për ta bërë këtë.  Policia lokale dhe disa oficer kufitarë nuk shqyrtuan në mënyrë të vazhdueshme treguesit e trafikimit dhe si rezultat, autoritetet ka të ngjarë të dëbojnë disa viktima të paidentifikuara të trafikimit pa iu referuar shërbimeve apo masave mbrojtëse të duhura për të parandaluar ri-trafikimin.

REKOMANDIME ME PËRPARËSI:  Të bëhen hetime, ndjekje penale dhe të dënohen trafikantët në mënyrë të përpiktë, duke përfshirë zyrtarët bashkëpunëtorë, dhe të vendosen ndëshkime adekuate me dënime të konsiderueshme me burg.  • Të ndahen mjete të mjaftueshme për policinë dhe prokurorët për të hetuar në mënyrë proaktive trafikimin.  * Të sigurojë burime të mjaftueshme për mbrojtjen e viktimave, përfshirë ekipet e lëvizshme të identifikimit, për strehimin e viktimave të trafikimit dhe në mbështetje të shërbimeve të specializuara për viktimat meshkuj të rritur.  * Rritja e përpjekjeve proaktive të identifikimit për viktimat e trafikimit dhe monitorimi i vazhdueshëm i trafikimit midis individëve në seksin komercial, emigrantët e parregullt, refugjatët dhe popullatat e tjera në rrezik.  • Të trajnohen personat e përgjigjes së parë mbi procedurat standarde të veprimit (PSV) për identifikimin dhe referimin e viktimave, dhe të përfshihen në vazhdimësi punonjës socialë në të gjitha rastet e mundshme të trafikimit.  • Të zbatohen plotësisht udhëzime me shkrim për të parandaluar penalizimin e viktimave të trafikimit për krime që trafikantët e tyre i kanë detyruar t’i kryenin.  • Të sigurohet akomodim i viktimave të huaja potenciale të trafikimit në ambiente të sigurta dhe të përshtatshme dhe t’u mundësohet viktimave të largohen nga strehët sipas dëshirës.  • Të sigurohet akses në strehimin alternativ për të akomoduar viktimat kur streha është e mbushur.  • Të institucionalizohet trajnimi i avancuar për gjyqtarët, prokurorët dhe organet e zbatimit të ligjit për hetimet dhe ndjekjet penale të trafikimit.  • Të përmirësohen mekanizmat e kompensimit për viktimat dhe informimi i tyre për të drejtën për të kërkuar kompensim.

NDJEKJA PENALE

Qeveria uli përpjekjet për zbatimin e ligjit.  Nenet 418 (a) dhe (ç) të Kodit Penal kriminalizojnë trafikimin seksual dhe trafikimin e punës dhe parashikojnë një dënim minimal prej katër vitesh burgim, i cili ishte mjaft i rreptë dhe, në lidhje me trafikun e seksit, në përpjesëtim me ata për krime të rënda, si përdhunim.  Qeveria hetoi një rast me tre të dyshuar, krahasuar me gjashtë raste me 13 të dyshuar në vitin 2020.  Qeveria ndoqi penalisht dy të pandehur në dy raste për trafik seksual fëmijësh, krahasuar me asnjë në vitin 2020.  Gjykatat dënuan një trafikant në mungesë për trafik seksual fëmijësh dhe punë të detyruar, një rënie e konsiderueshme krahasuar me nëntë trafikantë të dënuar për trafik seksual fëmijësh dhe dy për trafik seksual fëmijësh dhe punë të detyruar.  Gjykatësi e dënoi trafikantin me 12 vjet burgim, krahasuar me gjykatësit që lëshuan dënime nga katër deri në shtatë vjet burgim për 11 trafikantë në vitin 2020.  Gjykatat e apelit vërtetuan dy dënime dhe rrëzuan një dënim, krahasuar me tre dënime në vitin 2020.  Autoritetet vepruan me kapacitet të kufizuar për shkak të pandemisë, duke përfshirë infeksionet dhe procedurat e karantinës që shkaktonin mungesë të personelit.

Njësia e Luftës kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Njësia e Kontrabandës së Migrantëve (Grupi i Punës) brenda Ministrisë së Brendshme (MPB) ndërmori hetime të specializuara.  OCCPO ndoqi penalisht rastet e trafikimit dhe në vitet e mëparshme, raportoi se kishte mungesë të personelit të duhur dhe raste të vonuara, por qeveria rriti numrin e prokurorëve nga 10 në 13 për të trajtuar të gjitha rastet nën juridiksionin e saj.  Pavarësisht se nuk kishte një buxhet të veçantë, grupi i punës kreu hetime proaktive, por vazhdoi të raportojë mungesë të personelit.  Prokurorët nuk kanë lëshuar në mënyrë rutinore masa të posaçme të hetimit, si përgjimi, për hetimet e trafikimit.  Si rezultat, autoritetet u mbështetën pothuajse ekskluzivisht në dëshmitë e viktimave me pak prova mbështetëse.  Policët lokalë nuk e kuptonin trafikimin dhe nuk e njoftuan vazhdimisht grupin e punës për rastet e mundshme të trafikimit dhe vëzhguesit raportuan raste të cilat ishin abuzuar ose keqadministruar  për shkak të mungesës së një sistemi dixhital të administrimit të rasteve për të transferuar rastet e trafikimit midis zyrave të ndryshme të policisë dhe prokurorisë.  Qeveria, me mbështetje teknike dhe financiare nga donatorët, organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-të, trajnoi gjyqtarë, prokurorë dhe efektivë në Grupin e Punës për çështje të ndryshme antitrafik.  Qeveria nisi hetimet e përbashkëta me autoritetet greke e serbe dhe bashkëpunoi në një hetim të INTERPOLIT.  Qeveria akuzoi një nëpunës civil për bashkëpunim në trafikim në vitin 2017 dhe një inspektor komunal për trafikim në 2016; ZPKOK raportoi se të dy individët ishin në gjykim e sipër para Gjykatës Penale të Shkupit për kontrabandë me migrantë.  Qeveria nuk raportoi ndonjë hetim të ri, ndjekje penale ose dënim të punonjësve të qeverisë si bashkëpunëtorë në veprat e trafikimit me qenie njerëzore.

MBROJTA

Qeveria rriti përpjekjet për mbrojtjen e viktimave.  Qeveria identifikoi 48 viktima, krahasuar me shtatë viktima në 2020; 40 ishin viktima të punës së detyruar, dy të trafikimit seksual, dy ishin viktima të trafikimit seksual dhe punës së detyruar dhe katër ishin viktima të punës së detyruar nëpërmjet martesës së detyruar.  Prej tyre, 36 ishin burra, gjashtë ishin gra, pesë ishin vajza dhe një ishte djalë; 39 ishin viktima nga Tajvani dhe një nga Rusia.   Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) mbajti ekipet e lëvizshme të përbëra nga punonjës socialë, efektivë të policisë, staf i OJQ-ve dhe psikologë në pesë rajone për të zbuluar dhe identifikuar popullatat e cenueshme, përfshirë viktimat e trafikimit.  Në gusht 2021, qeveria riaktivizoi ekipet e lëvizshme pas shpërndarjes së burimeve të ekipeve për përpjekjet e reagimit ndaj pandemisë në vitin 2020.  Nga gushti 2021 deri në janar 2022, ekipet e lëvizshme ndihmuan 260 njerëz të pambrojtur (362 fëmijë që ishin të pastrehë ose përdorën rrugët si burim jetese në vitin 2020), duke përfshirë 68 viktima të mundshme të trafikimit (gjashtë viktima të mundshme në vitin 2020).  Ekipet e lëvizshme identifikuan shumicën e viktimave të mundshme çdo vit dhe ekspertët i panë ekipet si një praktikë më të mirë në identifikimin proaktiv dhe bashkëpunimin midis shoqërisë civile dhe qeverisë; megjithatë, qeveria nuk i dedikoi fonde specifike ekipeve të lëvizshme duke bërë që qëndrueshmëria e ekipeve të lëvizshme të mbetet në dyshim .  MPPS vazhdoi të dërgojë punonjës socialë për të kontrolluar popullatat e prekshme në pikat kufitare dhe qendrat e transitit, dhe punonjësit socialë të MPPS-së dhe policia vazhduan të identifikojnë viktimat e mundshme të punës së detyruar midis fëmijëve kryesisht romë të përfshirë në lypje dhe shitje në rrugë.  Policia, në bashkëpunim me inspektorët e punës, kreu 32 inspektime dhe identifikoi dy viktima të trafikimit dhe një viktimë të mundshme.  Përfaqësues të qeverisë dhe shoqërisë civile vazhduan të ngrenë shqetësime se disa agjencive qeveritare u mungonin mekanizmat e koordinimit për të siguruar përpjekje proaktive identifikimi.  Për shembull, policia në vend nuk kontrollonte vazhdimisht treguesit gjatë bastisjeve në kazinotë, klubet e natës dhe baret.  Në mënyrë të ngjashme, disa nëpunësit kufitarë nuk bënë në mënyrë të vazhdueshme skriningun për tregues të trafikimit në kalimet kufitare dhe raportet vazhduan të dokumentojnë disa shpërdorime policore të emigrantëve dhe autoriteteve që kryenin shtyrje të paligjshme prapa në Greqi.  Qeveria mbajti PSV-të për identifikimin dhe referimin e viktimave, dhe Zyra e Mekanizmit Kombëtar të Referimit (MKR) brenda MPPS-së mbeti përgjegjëse për koordinimin e procedurave të identifikimit dhe referimit. Përgjigjet e para i referuan viktimat e mundshme Njësisë Kundër Trafikimit dhe / ose MKR-së, të cilët ishin të autorizuar të identifikonin zyrtarisht viktimat.  Zyrtarët e MKR-së dhe punonjësit socialë morën pjesë në intervista me viktima të mundshme, por gjatë zbatimit të ligjit nuk u përfshinë vazhdimisht zyrtarë të MKR-së dhe punonjës socialë në fillimin e identifikimit të rasteve të mundshme të trafikimit.

Qeveria ndau 1.2 milion denarë (22,180 dollarë) për MPB-në për mbrojtjen dhe sigurinë e viktimave të trafikimit, veçanërisht të atyre që qëndrojnë në strehimoren për viktimat e trafikimit, një rënie krahasuar me 1.76 milion denarë (32,390 dollarë) në vitin 2020.  Sidoqoftë, në vitin 2021 qeveria gjithashtu ndau 480,000 denarë (8,850) për MPPS për shërbimet sociale, aktivitetet e OJQ-ve, ekipet e lëvizshme dhe lloje të tjera të përpjekjeve për mbrojtjen e viktimave – fonde që qeveria më parë i kishte ridrejtuar në vitin 2020 në përpjekjet e reagimit ndaj pandemisë.  Qeveria gjithashtu siguroi 465,984 denarë (8,590 dollarë) për ndihmë të drejtpërdrejtë të viktimave në strehimoren për viktimat e trafikimit, krahasuar me 810,000 denarë (14,940 dollarë) në vitin 2020; megjithatë, kjo mbulonte vetëm një përqindje të vogël të shpenzimeve operative të strehimores dhe strehimorja mbështetej shumë në financimin nga komuniteti ndërkombëtar për të vazhduar operacionet.  Qeveria dhe OJQ-të iu ofruan viktimave të mundshme dhe të njohura zyrtarisht mbrojtje dhe ndihmë, përfshirë ushqim, veshmbathje, ndihmë mjekësore, mbështetje psiko-sociale, asistencë ligjore, rehabilitim dhe shërbime të riintegrimit.  Në vitin 2021, 10 viktima të konfirmuara dhe të mundshme morën mbështetje (14 në vitin 2020), duke përfshirë ndihmën mjekësore për tre viktima me KOVID-19.  MPPS caktoi një kujdestar nga një qendër e mirëqenies sociale për viktimat ndërsa ata ishin në strehim, dhe qendrat e shërbimit social të drejtuara nga MPPS mbajtën një punonjës social në secilën nga 30 qendrat që ofrojnë ndihmë për viktimat e trafikimit, duke përfshirë mbështetjen psiko-sociale, ndihmën e riintegrimit, arsimin dhe vendosjen në punë; Qendrat e shërbimit social ndihmuan pesë viktima të regjistrohen në shkollë dhe ndihmuan pesë familje të viktimave me ushqim dhe higjienë.  Qeveria nuk ofroi ndihmë të specializuar për viktimat meshkuj të rritur.  Qeveria dhuroi pajisje personale mbrojtëse dhe dezinfektues në strehim dhe strehoi viktimat në strehbanim të përkohshëm ndërsa priste rezultatet e testit KOVID-19.  Streha për viktimat e trafikimit strehonte viktima femra dhe fëmijë me kapacitet për të strehuar gjashtë viktima, por qeveria nuk kishte kapacitet shtesë për të strehuar viktimat nëse streha ishte e plotë, dhe nuk kishte opsione afatgjata të strehimit.  Qeveria vendosi viktima të identifikuara fëmijë romë në qendrat ditore dhe paralajmëroi ose gjobiti prindërit e tyre; në rastet kur gjykatat i shpallin prindërit të papërshtatshëm për t’u kujdesur për fëmijët e tyre, shteti i vendosi fëmijët në jetimore.  Në vitin 2018, qeveria ndryshoi legjislacionin për të akomoduar viktima të mundshme të trafikimit vendas dhe të huaj në strehë; megjithatë, qendra transite vazhdoi të akomodonte shumicën e viktimave potenciale të huaj.  Streha u lejonte viktimave lirinë e lëvizjes, por qendra e transitit nuk lejoi viktimat e huaja potenciale të largohen pa leje qëndrimi të përkohshme.  Gjatë vitit 2021 në strehë u vendosën tre viktima të mundshme (pesë në vitin 2020), ndërsa në qendrën e transitit u strehuan 39 viktima të huaj (një viktimë e huaj në vitin 2020).

Për shkak të mungesës së vazhdueshme të skriningut, autoritetet ka të ngjarë të kenë arrestuar, të kenë mbajtur dhe të kenë dëbuar disa viktima të paidentifikuara të trafikimit.  Për shembull, policia kishte ndaluar persona të përfshirë në seks komercial pa shqyrtuar treguesit e trafikimit apo pa njoftuar grupin e punës, sipas ekspertëve dhe zyrtarëve qeveritarë, të cilët njoftuan gjithashtu se policia kishte dëbuar viktimat e mundshme të huaja përpara se të mbaronte periudha dy-mujore e reflektimit.  Ligji u jep viktimave një periudhë dy-mujore reflektimi për të vendosur nëse do të dëshmonin kundër trafikantëve të tyre, dhe më tej një leje qëndrimi të përkohshme gjashtë-mujore, pavarësisht nëse japin dëshminë ose jo; asnjë viktimë e huaj nuk kërkoi leje qëndrimi në vitin 2021.  Ligji ka ofruar mbrojtje të dëshmitarëve, ndihmë ligjore dhe mbrojtje policore 24-orëshe; asnjë viktimë nuk kishte kërkuar mbrojtjen e dëshmitarëve në vitin 2021 dhe 2020.  Në praktikë, gjykatat kërkuan që viktimat, të cilat bashkëpunonin vullnetarisht me procedurat, të qëndronin në Maqedoninë e Veriut derisa të dëshmonin para gjykatës.  Megjithatë, prokurorët, me pëlqimin e mbrojtjes, kishin autoritet të bënin përjashtime dhe të lejonin që viktima të largohej nga vendi para se të dëshmonte në gjykatë, pas dhënies së dëshmisë para prokurorit, dhe në disa raste, para një gjykatësi të procedurës paraprake; dy viktima fëmijë dëshmuan kundër trafikantëve të tyre të dyshuar para një prokurori (gjashtë viktima në vitin 2020).  Prokurorët mbrojtën identitetet e dy viktimave fëmijë dhe regjistruan dëshminë e tyre sy më sy për të mos pasur nevojën për të dhënë dëshminë disa herë.  Gjykatat rrallë  vendosnin për dëmshpërblim si pjesë e dënimeve penale, por një gjyqtar solli vendim të tillë për një viktimë për dëmshpërblim në vlerë prej 400,000 denarë (7,380 dollarë).  Ndërsa viktimat mund të kërkojnë dëmshpërblim përmes procedurave civile, kompleksiteti i procesit shpesh i ka larguar viktimat nga një veprim të tillë.  Qeveria dhe shoqëria civile vazhduan përpjekjet për të ngritur një fond të kompensimit të viktimave i cili do t’u lejojë autoriteteve të caktojnë kompensim për viktimat nga pasuritë e konfiskuara.

PARANDALIMI 

Qeveria ka rritur përpjekjet për parandalim.  Qeveria mbajti Komisionin Kombëtar (KK) të përbërë nga 12 agjensi qeveritare të kryesuara nga koordinatori kombëtar, i cili mbante 4 takime në muaj.  KK hartoi raportin e tij të 13-të vjetor mbi përpjekjet qeveritare kundër trafikimit dhe miratoi PKV 2021-2025.  Për herë të parë, KK kërkoi reagime nga të mbijetuarit e trafikimit për PKV dhe veçmas, MPPS identifikoi fushat për përmirësim e përpjekjeve anti- trafik të qeverisë bazuar në rekomandimet nga të mbijetuarit.  KK gjithashtu mbështeti shtatë komisione antitrafik në nivelin komunal në zbatimin e planeve lokale të veprimit.  Sekretariati i Antitrafikut, i përbërë nga ministritë, komuniteti ndërkombëtar dhe shoqëria civile, veproi sipas KK dhe mbajti gjithashtu takime çdo dy muaj.  Raportuesi kombëtar i antitrafikut brenda zyrës së Avokatit të Popullit kreu katër projekte hulumtuese mbi trafikimin, duke përfshirë mbikqyrjen e rasteve të trafikimit në gjykatë.  Qeveria, në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare, zbatoi fushata ndërgjegjësimi për të rinjtë, studentët dhe publikun mbi trafikimin.

Ligji ndaloi punësimin e paligjshëm dhe të paraportuar dhe përcaktoi kriteret për punësim, duke përcaktuar kushtet e punësimit, detyrimet e punëdhënësit dhe të drejtat e punonjësve.  Megjithatë, lejet e punës për të huajt ishin të lidhura me një punëdhënës të caktuar dhe një leje e re pune kërkohej për të ndryshuar vendet e punës, duke rritur kështu një cenueshmëri të punëtorëve emigrantë ndaj shtrëngimit dhe punës së detyruar.  KK trajnoi inspektorët e punës për treguesit e trafikimit, dhe Inspektorati i Punës kreu inspektime të rregullta për të verifikuar pajtueshmërinë me ligjet e punës dhe lëshoi gjoba dhe sanksione ndaj atyre kompanive dhe pronarëve që nuk i përmbaheshin ligjit, me mundësinë për të ngritur padi për vepra penale.  Inspektorët e punës, në bashkëpunim me policinë, kryen 32 inspektime dhe identifikuan dy viktima të trafikimit dhe një viktimë të mundshme.  Inspektorët e punës inspektuan gjithashtu në mënyrë të pavarur 30,155 biznese për një gamë të gjerë shkeljesh të ligjit të punës.  KK ka mbajtur një “Kodeks Bashkëpunimi” me kompanitë hoteliere për të parandaluar punën e detyruar në industrinë e turizmit.  Qeveria informoi shtetasit që udhëtojnë jashtë vendit për rreziqet e mundshme të shfrytëzimit të punës dhe ofertat mashtruese të punësimit jashtë vendit.  Qeveria nuk ka pasur një linjë të nxehtë, por Ministria e Brendshme ka menaxhuar një aplikacion për denoncimin e veprave të ndryshme, përfshirë trafikimin; në aplikacionin nuk u paraqit asnjë raport lidhur me trafikimin (tre raporte të lidhura me trafikimin në 2020).  Vëzhguesit raportuan raste të fëmijëve romë të paregjistruar në lindje, ndërsa prindërit e tyre nuk kishin dokumentet e regjistrimit dhe identifikimit për të fituar të drejtën për kujdes shëndetësor, mbrojtje sociale dhe arsim.  Qeveria nuk bëri përpjekje për të zvogëluar kërkesën për seks komercial.

PROFILI I TRAFIKIMIT: Siç është raportuar gjatë pesë viteve të fundit, trafikantët e qenieve njerëzore shfrytëzojnë viktimat vendase dhe të huaja në Maqedoninë e Veriut dhe trafikantët shfrytëzojnë viktimat nga Maqedonia e Veriut jashtë vendit.  Gratë dhe vajzat në Maqedoninë e Veriut shfrytëzohen përmes trafikimit seksual dhe punës së detyruar brenda vendit në restorante, bare dhe klube nate.  Trafikantët e seksit rekrutojnë viktima të huaja zakonisht nga Evropa Lindore dhe Ballkani, duke përfshirë Shqipërinë, Bosnje dhe Herzegovinën, Kosovën, Moldavinë, Rumaninë, Rusinë, Serbinë dhe Ukrainën.  Shtetasit e Maqedonisë së Veriut dhe viktimat e huaja që transitojnë Maqedoninë e Veriut shfrytëzohen për trafik seksi dhe punë të detyruar në sektorët e ndërtimit dhe bujqësisë në Evropën Jugore, Qendrore dhe Perëndimore.  Trafikantët, që shpesh janë të afërm ose miq të ngushtë, i shfrytëzojnë fëmijët romë nëpërmjet lypjes së detyruar dhe trafikimit seksual brenda martesave të detyruara.  Në vitin 2021, trafikantët tajvanezë rekrutuan punëtorë tajvanezë me premtime të rreme për punë në Maqedoninë e Veriut me qëllim të punës së detyruar.  Trafikantët konfiskuan pasaportat, mbajtën pagat, kufizuan lëvizjen dhe ngritën një qendër thirrjesh ku i detyruan viktimat tajvaneze të bënin telefonata mashtruese.

Migrantët e parregullt dhe refugjatët që udhëtojnë ose kontrabandohen përmes Maqedonisë së Veriut, veçanërisht gratë dhe fëmijët e pashoqëruar, janë të rrezikuar nga trafikimi i kontrabandistëve të tyre ose migrantëve të tjerë.   OJQ-të raportojnë se fëmijët me aftësi të kufizuara mendore dhe fizike ishin gjithnjë e më të prekshëm ndaj trafikimit.  Zyrtarët dhe vëzhguesit vazhduan të raportojnë se efektivë të rangut të ulët të policisë mund të jenë bashkëpunëtorë në trafikim, duke kryer fshehjen e provave, marrjen e ryshfetit, ndryshimin e rrugëve të patrullimit për të ndihmuar autorët, dhënie të informacionit autorëve para bastisjeve dhe / ose përfshirjen e drejtpërdrejtë në krimin e organizuar.

# # #