Konkludimet për format më të këqija të punës së fëmijëve për 2014

Konkludimet vjetore për format më të këqija të punës së fëmijëve ,të përpiluara nga Departamenti i Punës, fokusohen në përpjekjet për të eliminuar format më të këqija të punës së fëmijëve përmes legjislacionit, mekanizmave për zbatimin e tyre, politikave dhe programeve sociale. Në vitin 2014, Maqedonia ka shënuar përparim minimal në … more. »