Статус на предметот

На крајот на вашето интервју за имигрантска виза, конзуларниот службеник ќе ве информира дали вашата апликација за виза е одобрена или одбиена.

Некои апликации за виза бараат дополнителна  административна обработка, која одзема дополнително време на конзулот по интервјуто за  виза. Апликантите се информираат за ова барање  од кога тие ќе аплицираат. Повеќето дополнителни административни обработки се решени во рок од 60 дена од денот на интервјуто за виза. Кога се бара дополнителна административна обработка, времето за обработка ќе се разликуваат врз основа на индивидуалните околности на секој предмет. Можете да го проверите статусот на вашата апликација за виза на ceac.state.gov.

Ако вашата виза е одбиена, корисни информации за неквалификуваност и одрекување на забрана можете да најдете на usvisas.state.gov страната.