1140x450Poster from 1904 St Louis World’s Fair showing palace (Alamy)

Постер од Светскиот саем во 1904 година во Сеинт Луис на кој е прикажана палата (Aлами)

Постер од Светскиот саем во 1904 година во Сеинт Луис на кој е прикажана палата (Aлами)