Извештај за трговијата со луѓе во 2016

Државниот секретар Кери: (30 јуни): “Кога зборуваме за “трговија со луѓе,” зборуваме за ропство – модерно ропство кое како последица и денес има повеќе од 20 милиони жртви во секој момент.” (Делот за Македонија