Годишен извештај за состојбата со човековите права во Република Северна Македонија за 2021 година

Годишните Извештаи за состојбите со човековите права во земјите во светот  – Извештаите за човековите права – опфаќаат меѓународно признати индивидуални, граѓански, политички и работнички права, утврдени во Универзалната декларација за човекови права и други меѓународни дoговори.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА СО ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА.